เจ้าของธุรกิจร้านอาหารใหม่ได้รับโอกาสให้เปิดร้านอา หารแบบป๊อปอัพเพื่อดึงดูดลูกค้าและเหล่านักลงทุนผู้ม ีวิสัยทัศน์จากอังกฤษ1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f9ff8a1GRHpI
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nae35d1GRHqI
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s6bf671GRHrF
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g46a801GRHsC
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ode7871GRHtC
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Fbacd31GRHuz